Clients geography

MP "Nizhny Novgorod Metro"
MP "Nizhny Novgorod Metro"
Nizhny Novgorod
MP "Samara Metro"
MP "Samara Metro"
Samara
CJSC "Baku Metro"
CJSC "Baku Metro"
Baku
EMUP "Yekaterinburg Metro"
EMUP "Yekaterinburg Metro"
Ekaterinburg
"Tashkent metro"
"Tashkent metro"
Tashkent
MUP "Novosibirsk Metro"
MUP "Novosibirsk Metro"
Novosibirsk